จองค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน*

ที่อยู่

เลขที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต*
จังหวัด
ไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร

ผู้ประสานงาน

ชื่อผู้ประสานงาน*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
Facebook
Line ID

ประเภทผู้อบรม

ระดับประถม
จำนวนชาย/คน
จำนวนหญิง/คน
ระดับมัธยม
จำนวนชาย/คน
จำนวนหญิง/คน
จำนวนชาย/คน
จำนวนหญิง/คน
จำนวนชาย/คน
จำนวนหญิง/คน
จำนวนชาย/คน
จำนวนหญิง/คน
จำนวนชาย/คน
จำนวนหญิง/คน
ระบุอื่นๆ
จำนวนชาย/คน
จำนวนหญิง/คน

ข้อมูลหลักสูตร

กิจกรรมหลักสูตร

จำนวนพระวิทยากร/รูป
วันที่อบรม*
อบรมถึงวันที่*
เวลา
ตัวอย่างเวลาเช่น 09.00 น.-19.00 น. เป็นต้น
รวมระยะเวลา/วัน

ข้อมูลเบื้องต้นและวัตถุประสงค์เด่นชัดในการจัดอบรม

ข้อที่ 1*
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3

สถานที่ต้องการจัดอบรม

พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน (ถ้าทราบ)

พระวิทยากร
อีเมล์
โทรศัพท์
คุณสมบัติเอกสาร
-ไฟล์ *.doc, *.docx , *.ppt , *.pdf, *.xls , *.xlsx , *.zip, *.rar
-ขนาดไม่เกิน 50 Mb
ไฟล์แนบเอกสาร 1 กำหนดการและหนังสือนิมนต์