ขอนิมนต์พระสงฆ์และขอเชิญอุบาสกอุบาสิการ่วมปฏิบัติธรรมไตรสิกขาครั้งที่ ๒

       ศูนย์ปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ.ขามพัฒนา ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จัดปฏิบัติธรรม ไตรสิกขา ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 19-29 มี.ค. 64 จึงขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรและเชิญอุบาสกอุบาสิการ่วมปฏิบัติธรรมและอบรมศึกษาแนวทางการเป็นพระวิทยากรและข้อวัตรปฏิบัติตามแนววัดป่า และฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔  วัตร๑๔ ธุดงค์๑๓
        อุบาสก อุบาสิกาที่ใคร่ในการปฏิบัติธรรม เพิ่มกุศลบารมี  โดยการบวชเนกขัมมะ/เนกขัมมจาริณี
        
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วไป ถวายความอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ด้วยการทำบุญตักบาตรทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
แจ้งความประสงค์ สมัครคลิก https://surveyheart.com/form/6009a239e539944f173d5323