สติภาวนาภิรตารามรับสมัครข้าราชการเกษียนมาบวชปฏิบัติตามแนววัดป่า