กิจกรรมธรรมะทักษะชีวิต

เนื้อหากิจกรรม
ระยะเวลา

-ทักษะกระบวนการคิด
-ทักษาะการใช้สื่ออนไลน์
-ทักษาะการทำงานเป็นทีม
-ทักษะการทำจิตให้สงบ
-ทักษาะการเข้าสังคม
-ทักาาการบริหารเวลา
-ทักษะด้านสติความรู้สึกตัว

กระบวนการอบรม

- ธรรมะนันทนาการ   เกม เพลงและกิจกรรมนำสู่ธรรมะ
- ธรรมะจากสื่อ  สอนธรรมะโดยให้สื่อสอดแทรกธรรมะ
- ธรรมสู่จิตสำนึก ปลูกจิตสำนึกในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
- หลัก ๕ ส. สนุก สงบ สาระ สำนึก  สร้างสรรค์

กำหนดการ