กิจกรรมชีวิตพัฒนาได้

เนื้อหากิจกรรม
ระยะเวลา
กระบวนการอบรม

- ธรรมะนันทนาการ   เกม เพลงและกิจกรรมนำสู่ธรรมะ

- ธรรมะจากสื่อ  สอนธรรมะโดยให้สื่อสอดแทรกธรรมะ

- ธรรมสู่จิตสำนึก ปลูกจิตสำนึกในการนำไปใช้ในการ  

  ดำเนินชีวิต

- หลัก ๕ ส. สนุก สงบ สาระ สำนึก  สร้างสรรค์

กำหนดการ