กิจกรรมปฐมนิเทศคุณธรรม (มอบตัวเป็นศิษย์)

เนื้อหากิจกรรม

1. มารยาทการทำความเคารพ เป็นการแสดงความเคารพซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยเป็นเรื่องแรก การแสดงความเคารพมีหลายลักษณะ เช่น การประนมมือ การไหว้  การกราบ การคำนับ การถวายความเคารพ การแสดงความเคารพในลักษณะใดขึ้นอยู่กับ  ผู้ที่จะรับความเคารพว่าอยู่ในฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้ถูกต้องและเหมาะสม การแสดงความเคารพแบ่งได้ ดังนี้ คือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การกราบไหว้ พ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ เพื่อน พระสงฆ์ ผู้วายชนม์
2. การบูชาพระรัตนตรัย  เป็นกิจกรรมนำเสนอการบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งพระรัตนตรัย เปรียบได้กับแก้ว ๓ ประการ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ จัดเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั่วไป การบูชาพระรัตนตรัย โดยปกติจะมีพระพุทธรูปเป็นประธาน ประดิษฐานไว้ในสถานที่สูง จะเป็นแท่นใหญ่หรือบนโต๊ะหมู่ก็ได้ เนื่องจาก พระพุทธองค์ทรงมีพระคุณอเนกประการ พอสรุปได้ ๓ อย่าง คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งท่านโบราณาจารย์ได้จัดทำถวายขึ้นนั้น มี ๓ อย่าง คือ ธูป เทียน และ ดอกไม้ อธิบายความหมายของ เครื่องสักการบูชา ธูป เทียน ดอกไม้
3. การอาราธนาศีล ๕ ศีล ๘ เป็นกิจกรรม การนำเสนอเกี่ยวกับ ความหมายของ ศีล ซึ่งแปลว่า ปกติของสิ่งต่าง ๆ อันเป็นสภาวธรรมที่มีที่เป็นกับสิ่งนั้นๆ เช่น ดวงอาทิตย์เป็นดวงไฟที่ร้อนและให้แสงสว่าง ความร้อนและความสว่างถือว่าเป็นสภาวะปกติของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ยังร้อน ยังให้แสงสว่างอยู่ ก็กล่าวได้ว่าดวงอาทิตย์ยังมีปกติยังรักษาปกติของตนไว้ได้ หากเมื่อใดดวงอาทิตย์เกิดไม่ร้อนหรือไม่ให้แสงสว่างขึ้นมา เราก็เรียกว่าดวงอาทิตย์ผิดปกติหรือเสียปกติไป จุดมุ่งหมายในการสมาทานศีล  อานิสงส์ของการสมาทานศีลก่อนให้ทาน วิธีสมาทานศีล
4. คุณพระรัตนตรัย เชื่อมั่นและศรัทธาในพลังแห่งความดีสิ่ง นี้จะเป็นเกราะคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตราย

ระยะเวลา

๑ วัน

กระบวนการอบรม

1. บรรยายประกอบสื่อ ทำความตกลง/ความร่วมมือ/ความตั้งใจ/เชื่อฟัง/ปฏิบัติตาม
2. ศึกษาจากวิดิโอ สาธิตการกราบแบบต่างๆ กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ กราบผู้ใหญ่
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริง ด้วยสติ สมาธิ
4. สวดมนต์พร้อมกัน ดูบทสวดมนต์จากจอภาพ

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ (104.39 kb)