หลักสูตรชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

เนื้อหากิจกรรม

1. บริหารจิต เจริญปัญญา เป็นกิจกรรม เพื่อทบทวนชีวิต และเตรียมตัวเพื่อการตื่นรู้ ปลุกกระแสจิตสู่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง แล้วดำเนินตามทางที่ท่านได้วางไว้ โดยการทบทวนบทธรรมและนำจิตให้สงบด้วยสมาธิและสติขั้นพื้นฐาน (คลิปวีดีโอ เพลงดั่งดอกไม้บาน )
2. แก่นแท้ของชีวิตมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาสังเคราะห์ แยกแยะว่าแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์ เกิดมา ตั้งอยู่ แล้วดับไป สิ่งที่คงทนถาวรให้คนระลึกถึงคือ คุณงามความดี โดยชมคลิปวีดีโอประกอบเพลงตราบลมหายใจสุดท้าย อสุภกรรมฐาน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นตาม ใบงาน
3. งานสำเร็จคนเป็นสุข เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณภาพในกระบวนการทำงานอย่างมีพลังและสร้างสรรค์ให้เห็นคุณค่าของการให้ การทำงานเป็นทีม การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม(รักษาศีล ๕) การมีสุขอยู่ในปัจจุบัน สติ สมาธิในการทำงาน
4. องค์กรคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร สร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
5. กติกาชีวิต เป็นกิจกรรมที่เน้นการรู้คุณค่าของระเบียบวินัย การสร้างวินัยในตนเองและองค์กร หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี (GMP= Good Manufacturing Practice) การงดเว้นจากอบายต่างๆ หันมารักษาศีล ๕ ที่นำไปสู่หลัก ๕ ข้อ คือ ข้อ ๑ หลักประกันชีวิต ข้อ ๒ หลักประกันทรัพย์สิน ข้อ ๓ หลักประกันครอบครัว ข้อ ๔ หลักประกันสังคม ข้อ ๕ หลักประกันสุขภาพ
6. แค่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน เป็นกิจกรรมที่สร้างมุมมองใหม่ๆให้เกิดการเรียนรู้ ความจริงที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือสภาพของงาน ทำลายมายาภาพ อคติ ที่มีต่อผู้อื่น หรือองค์ให้สลายไป แล้วร่วมกันสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าร่วมกัน
7. พระราชาผู้ทรงธรรม เป็นกิจกรรมสรุปบทเรียนโดยชม คลิปวีดีโอ ที่กล่าวถึง พระอริยภาพที่พระองค์ทุมเทพระวรกายให้กับปวงพสกนิกร ที่บุคลากรสามารถ น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในองค์กรของตน

ระยะเวลา

๑ วัน
๒ วัน ๑ คืน
๓ วัน ๒ คืน

กระบวนการอบรม

1. การบรรยายประกอบสื่อ อุปกรณ์
2. การทำงานเป็นทีม
3. การฝึกปฏิบัติจริง
4. กรณีศึกษา-สื่อมัลติมีเดีย
5. แบบฝึกหัดจากใบงาน
 

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ ๓ วัน ๒ คืน (174.04 kb)