หลักสูตรองค์กรคุณธรรม

เนื้อหากิจกรรม

1. ชีวิตเบิกบานการงานสัมฤทธิ์ ด้วยอิทธิบาท ๔เป็นกิจกรรมนำเสนอหลักธรรมที่นำไปสู่การทำงานให้สำเร็จ คือ หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบเพลง งานคือชีวิตชีวิตคืองาน บันดาลสุข และนำเสนอแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การทำงาน
2. บรรยากาศดี ด้วยพรหมวิหาร ๔เป็นกิจกรรมที่นำเสนอวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข จากการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนลงความเห็นร่วมกันว่าจะพัฒนาให้สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานได้อย่างไรบ้าง บรรยากาศที่ดีในการทำงาน จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น การสร้างบรรยากาศที่ดีสามารถสร้างได้ตามวิธีการต่างๆ ด้วยการสร้างที่ทำงานให้น่าทำงาน สร้างความรักในงานที่ทำ สร้างสรรค์วิธีการทำงานแบบใหม่ได้ สร้างมิตรภาพในที่ทำงาน และสร้างทัศนคติการทำงานคิดบวกการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้เกิดการยอมรับ มีความรู้สึกอยากทำงานโดยไม่ต้องมีการบังคับผู้นำควรเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ยุติธรรมมีกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลสาหรับผู้ทำดีในแต่ละด้านทุกคนมีความรักองค์กรทำเพื่อองค์กรมีมาตรฐานการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน
3. ผู้นำ และผู้ตามที่ดีเป็นกิจกรรมนำเสนอการปรับตัวในการมีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดี ตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรทั้งผู้นำ ความหมายของผู้นำ ผู้ตามลักษณะความเป็นผู้นำ หรือ LEADERSHIPตามแนวคิดของบุคคลต่างๆ ความหมายของผู้นำแบบของการเป็นผู้นำผ่านทฤษฎีและการแสดงบทบาทสมมติ
4. แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ ชีวิตมีสุขเป็นกิจกรรมนำเสนอ วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ทั้งระดับหัวหน้า และพนักงานด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร เหมือนเป็นหุ้นส่วนมีความโปร่งใส การสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ปกปิดในเรื่องที่ควรจะเปิดเผยเปิดโอกาสให้ตนเองได้ทำงานใหม่ๆ คือโอกาสการพัฒนา ส่วนของผู้บริหาร ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ มีความเท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ทัศนคติที่มีต่อผู้บริหาร สภาพแวดล้อมการทำงาน งานที่รับผิดชอบ สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในส่วนของพนักงาน คิดบวก เช่น คิดว่าการเจอเพื่อนร่วมงานถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจดีๆ การเข้าร่วมโครงการ หรือการฝึกอบรมทักษะต่างๆ เป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวเอง และต่อยอดการทำงานต่อไปสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น-ยาว เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นพันธกิจที่ต้องทำทุกวัน ให้รางวัลตัวเอง และชื่นชมคนอื่น เพราะคำชมอาจสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้เพื่อนร่วมงานได้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การมาทำงานในแต่ละวัน มีผลสำรวจระบุว่า มิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓๕%
5. รักองค์กรองค์กรรักเราเป็นการนำเสนอ การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้เกิดจิตสำนึกในการทำงานให้กับองค์กร เน้นให้พนักงานมีการคิดแบบเป็นเจ้าขององค์กรเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานแบบใหม่ วิธีในการเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองให้สอดคล้องกับการทำงานเป็นทีมและค่านิยมขององค์กร โดยใช้วิธีการเรียนรู้แนวใหม่ที่เน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกความสำคัญของทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจทีมงาน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจตนเอง เมื่อผ่านการเรียนรู้แล้วจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความรักความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานละองค์กร พร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองในการทำงานเพื่อหน่วยงานและองค์กรของตนเพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้เกิดจิตสำนึกในการทำงานให้กับองค์กรเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ว่าโลกการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะอะไรเราจึงต้องปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานทุกระดับว่ามีส่วนสนับสนุนความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอผลงาน
 6. มาตรฐานการทำงาน เบิกบานชีวี  เป็นกิจกรรมนำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงานสำคัญในระบบการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาตรฐานการปฏิบัติงานนับได้ว่าเป็นการทำงานในวงจรคุณภาพเรื่องหนึ่งที่เรามักนำมาใช้ และมุ่งจัดทำให้เกิดขึ้นภายหลังจากการที่เราได้ทำการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้ โดยเนื้อแท้แล้วจึงนับว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผนการทำงาน แต่เป็นบริบทของการวางแผนเพื่อพัฒนาวิธีการและขั้นตอนที่จำเป็นของการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงาน

ระยะเวลา

๑ วัน
๒ วัน ๑ คืน
๓ วัน ๒ คืน

กระบวนการอบรม

1. บรรยายความรู้ หลักธรรมประกอบสื่อ
2. กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. กิจกรรมสร้างผลงานแห่งองค์กรคุณธรรม
4. กิจกรรมนำเสนอผลงาน ร่วมกันสรุปนำข้อคิดไปใช้

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ ๑ วัน (103.93 kb)

กำหนดการ ๒ วัน ๑ คืน (136.92 kb)

กำหนดการ ๓ วัน ๒ คืน (147.54 kb)