หลักสูตรผู้นำคุณธรรม

เนื้อหากิจกรรม

          ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลักธรรมในการครองชีวิต หลักธรรมในการเป็นผู้นำ จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อการเป็นผู้นำองค์กร โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อแหล่งเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เห็นคุณค่าของการใช้หลักธรรมในการครองชีวิตการเป็นผู้นำองค์กร และการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อองค์กร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 

ระยะเวลา

๑ วัน
๒ วัน ๑ คืน
๓ วัน ๒ คืน

กระบวนการอบรม

1. ให้ความรู้ เรื่องหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและหลักธรรมในการเป็นผู้นำโดยใช้สื่อ วีดีทัศน์ร่วมกับการบรรยาย
2. อภิปราย ตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการเป็นผู้นำตามหลักธรรมต่างๆ
3. ให้ความรู้เรื่องการทำสมาธิ การทำวัตรการเดินจงกรมโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ร่วมกับการสาธิต
4. ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติจริง

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ ๑ วัน (112.69 kb)

กำหนดการ ๒ วัน ๑ คืน (132.74 kb)

กำหนดการ ๓ วัน ๒ คืน (168.72 kb)