หลักสูตรพลังแห่งปัจจุบัน

เนื้อหากิจกรรม

1. ชีวิตที่ดี มีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดชั่วชีวิตหนึ่งเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการและปรารถนา
2. ทุกขณะของชีวิตช่างอัศจรรย์นัก ทุกชีวิตย่อมสร้างขึ้นใดด้วยตัวเองโดยการศึกษาฝึกหัดขัดเกลา จิตใจ
3. แก่นแท้ของคำสอน พุทธศาสตร์ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส เป็นที่ทุกชีวิต สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง
4. หนทางแห่งความจริงแท้ รู้ได้ด้วยจิตใจ พ้นทุกได้จิตใจ มีคำกล่าวว่ามีใจเป็นหน้ามีใจเป็นใหญ่ สำเร็จที่ใจ
5. ปัญญาล้วนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้น สร้างความเป็นตัวเอง มีคำกล่าวว่ารู้เฉพาะตน รู้ทั้งรูปทั้งนาม รู้ได้ด้วยตัวเราเอง หลับตาเห็นธรรมลืมตาเห็นโลก
6. คุณไม่ใช้ความคิด ที่ได้ไว้ดีแล้ว คิดดีทำดี ใช้ความคิดที่ได้ไว้ดีแล้วไปในทางที่ชอบประกอบกุศลธรรม มีประโยชน์ดีงาม
7. ความรู้ตัว หนทางพ้นทุกข์ ความรู้ตัว ตื่นรู้ มีสติ สัพปชัญญะ ทั่วพร้อมอยู่เสมอมีคำกล่าวว่า สติมา ปัญญาเกิด สติ ตะเลิดเกิดปัญญา
8. ลึกลงสู่ปัจจุบัน ฝึกสติ ให้เป็น สบถ+วิปัสสนา เขาถึงเป็นอารมณ์ ถึงจิต+ในจิต
9. กลวิธีของจิตเพื่อหลักหนีปัจจุบัน มีศรัทธาความเลื่อมใส ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามจะนำพาให้พ้นจากทุกข์
10. จิตปัจจุบัน ความสงบนิ่ง สะอาด สว่าง ปัญญา ตื่นรู้
11. กายภายใน รู้รูปนามภายใน ดินน้ำลมไฟ รู้เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณภายในกาย
12. ประตูสู่โลกที่ไม่ปรากฏ โลกสามโลก ทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม มีสภาพ และไม่มีสุภาพ อัตตา + อนัตตา
13. สร้างสัมพันธ์จิตตื่นรู้ จิตที่ฝึกดีแล้ว ใช้ได้ดี ตื่นรู้ สำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนา
14. เหนือสุข และทุกข์ มีความสงบ สะอาด สว่าง เป็นพื้นฐาน

ระยะเวลา

๑ วัน
๒ วัน ๑ คืน
๓ วัน ๒ คืน

กระบวนการอบรม

1. พลังจิตแห่งปัจจุบัน ปฏิบัติ รักษาศีล ให้เกิด สติ+สัมปชัญญะ
2. จิตตานุภาพปัจจุบัน ปฏิบัติฝึก สบถ+วิปัสสนา ความเจริญมั่นคง
3. จิตผ่องใสปัจจุบัน ปรีชาญาณ รู้แจ้ง เข้าถึง สันติสุข อิสรภาพ

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ ๑ วัน (105.64 kb)

กำหนดการ ๒ วัน ๑ คืน (147.45 kb)

กำหนดการ ๓ วัน ๒ คืน (158.8 kb)