หลักสูตรวิปัสสนาพัฒนาองค์กร

เนื้อหากิจกรรม

1.สติ ในองค์กร
2.มรรค8 กับการทำงานขององค์กร
3.สวดมนต์
4.การหล่อมหลอมใจด้วยธรรม
5.สังคหวัตถุ4

ระยะเวลา

๓ วัน ๒ คืน

กระบวนการอบรม

1.ฝึกสติในอิริยาบถ4
2.ฟังบรรยาย
3.สนทนาธรรม
4.สุนทรียสนทนา

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ ๓ วัน ๒ คืน (157.84 kb)