หลักสูตรค่ายโครงงานคุณธรรม

เนื้อหากิจกรรม

1. โครงงานคุณธรรม หรือโครงงานความดี เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เอง ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. องค์รวมแห่งความดี ที่ไร้ขีดจำกัด นำเสนอ เป็นกิจกรรมนำเสนอองค์รวมแห่งความดี ที่ไร้ขีดจำกัด ไม่แยกเรื่อง ไม่แยกส่วน แต่ทุกเรื่องสาระสามารถบูรณาการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้านใดหรือปัญหาของใคร นำองค์ความรู้ทุกด้าน ทุกวิชา ทุกสาระการเรียนรู้ และทุกทักษะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศิลปะ-ดนตรี-กีฬา สามารถนำมาปรับบูรณาการใช้ในการทำความดี ทำการงาน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงงานได้ทั้งสิ้น ไม่ติดขัดที่งบประมาณ
3. การทำดีเชิงรุกพร้อมกับการเรียนรู้ชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ คำท้าทายที่ว่าเด็กไทยไม่ใฝ่ดี ใฝ่ต่ำทำชั่วมั่วเพศเสพยา ละอายการทำดี
4. แก่นการเรียนรู้คือ “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา” กระบวนการเรียนรู้ที่ดีและสมบูรณ์ของโครงงานคุณธรรมนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก่อน อันเป็นปัจจัยต้นเริ่มที่สำคัญที่สุด
5. ขั้นตอนในการทำโครงงานคุณธรรม เป็นการสำเสนอ ๖ ขั้นตอนในการทำโครงงานคุณธรรม คือ
    ขั้นตอนที่ ๑ การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหัวเรื่องหรือประเด็นปัญหา 
    ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
    ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำร่างโครงงาน
    ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการโครงงาน
    ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปประเมินผลและเขียนรายงาน
    ขั้นตอนที่ ๖ การนำเสนอโครงงาน
 

ระยะเวลา

๑ วัน
๓ วัน ๒ คืน

กระบวนการอบรม

1. กิจกรรมนันทนาการ – กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียน
2. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ประกอบสื่อ
3. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานจริง (การจัดทำโครงงานคุณธรรม)
4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ( การนำเสนอผลงานของกลุ่ม)

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ (112.07 kb)