หลักสูตรค่ายจิตอาสา

เนื้อหากิจกรรม

1. กลุ่มสัมพันธ์ผู้นำเยาวชน เป็นกิจกรรมพฤติกรรม ทัศนคติ และการเข้าใจคน ที่ให้กลุ่มรู้วิธีแก้ไขปัญหา ยอมรับพัฒนาตนและรับรู้ตนเอง เรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม กระตุ้นในบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ในสังคม และเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาค่ายอาสาแนะนำตนเองของสมาชิกผู้เข้าอบรม โดยร่วมกิจกรรมแนะนำตนเอง ในกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์กัน
2. การละลายพฤติกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้อบรมแสดงความเป็นตัวเองทำความรู้จักและเปิดเผยตัวเองออกมาให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้น เพื่อลดกำแพงของตัวเอง ลดการปิดกั้นตัวเองก่อนการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆเป็นเครื่องมือให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาส ทำความรู้จักโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดเผยความเป็นตัวเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรได้เร็วกว่าการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรทำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการเสียสละมากขึ้น
3. พี่น้องท่องค่ายจิตอาสาเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยพี่วิทยากรพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ด้านค่ายจิตอาสา มาเล่าประสบการณ์การเข้าค่ายจิตอาสา แนะนำให้คำปรึกษา ตอบคำถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรม  แนะนำแนวทางการออกปฏิบัติค่ายอาสาในชุมชน สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
4. ปฏิบัติการค่ายอาสาเป็นกิจกรรมการนำความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติออกค่ายจิตสาสาในชุมชน ด้วยการปฏิบัติจริง แล้วกลับมาเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นกลุ่ม นันทนาการ สื่อวิดีโอประกอบด้านประโยชน์ของค่ายอาสา
5. วัยใสใส่ใจพัฒนาเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานโดยเข้ากลุ่มแต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการเพื่อสรุปและนำเสนอในที่ประชุมใหญ่เพื่อ แล้วแต่ละคนพูดสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมค่ายอาสาในชุมชนการนำเสนองานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ประทับใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

ระยะเวลา

๒ วัน ๑ คืน

กระบวนการอบรม

1. บรรยายสร้างข้อตกลงร่วมกันประกอบสื่อ
2. จัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ(ตามที่ได้ประชุมกันไว้)
3. จัดทั้งครูที่ปรึกษาให้นักเรียนได้ปรึกษางานในแต่ละอย่าง
4. ดำเนินการออกทำกิจกรรมจิตอาสา ในชุมชน วัด หรือในสถานศึกษา

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ (129.31 kb)