หลักสูตรค่ายผู้นำเยาวชน

เนื้อหากิจกรรม

1. ผู้นำนั้น สำคัญไฉน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ความสำคัญ ความจำเป็นของการเป็นผู้นำเยาวชน 
2. การพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นกิจกรรมดึงศักยภาพการเป็นผู้นำของผู้เข้าอบรมด้วยเกม ผู้นำ ผู้ตามดี ผู้นำดี ชาติพัฒนา โดยเล่นเป็นกลุ่ม และร่วมสรุปข้อคิด การนำไปใช้ที่ได้จากเกม
3. จิตวิทยาพาเพลิน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎีของการเป็นผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำโดยการบรรยายประกอบการเล่นเกมจิตวิทยาเพื่อเป็นแรงจูงใจเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำกับเยาชนโดยมุ่งให้เยาวชนผู้อบรมมีภาวะผู้นำ มีความเสียสละรู้จักการให้อภัย มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
4. คุณธรรมกับผู้นำเยาวชน เป็นกิจกรรมนำเสนอหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำที่จำนำไปสู่การยอมรับ ร่วมมือ สร้างภาระงานบรรลุเป้าหมาย จากการบรรยายและทำกิจกรรมร่วมกันและแต่ละกลุ่มร่วมสรุปคุณธรรมของผู้นำ 
5. เยาวชนกับประชาธิปไตย ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมายที่ควรรู้ บทบาท สิทธิ หน้าที่พลเมือง ด้วยกิจกรรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร  จำลองการเลือกตั้ง หรือ หาเสียง เป็นต้น
6. ผู้นำ วัยใส ใส่ใจส่วนรวม เป็นกิจกรรมนำเสนอ คำถาม เยาวชนดี ชาติได้อะไร โดยให้ระดมสมองเป็นกลุ่ม เพื่ออภิปราย แสดงความคิดเห็น ด้วยกระบวนการกลุ่มเกี่ยวกับคุณค่าของเยาวชน  นำเสนอเป็นฐาน แล้วนำเสนอผลงานกลุ่มในที่ประชุมใหญ่
7. ศิลปะการพูดแบบผู้นำ  เป็นกิจกรรมนำเสนอ เกี่ยวกับ ความสำคัญของ "การพูด" เป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งแสดงให้เป็นความสำคัญ ความจำเป็นของผู้นำ  ที่ต้อง "พูดเป็น" จึงจะถือว่าใช้ได้ เพราะว่าผู้นำเกิดมาเพื่อพูดมากกว่าทำ ในขณะที่ผู้ตามเกิดมาเพื่อทำมากกว่าพูด  ใช้ความคิดให้ลึกซึ้งรอบด้าน  คิดจนลงตัวแล้วก็วางแผนสั่งให้ผู้ตามรับความคิดที่ว่าไปดำเนินการต่อก็ถือว่าทำหน้าที่ของผู้นำลุล่วง ผู้นำที่ดีต้องมีคนตามด้วยศรัทธา นั่นหมายถึงบุคคลที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น ต้องมีจิตสำนึกสาธารณะ พร้อมเสียสละเพื่อส่วนร่วมด้วยใจ และพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความภาคภูมิใจ
8. ทักษะการคิดกับผู้นำ เป็นกิจกรรมนำเสนอ “ผู้นำ" กับ “ทักษะการคิด” ทักษะการคิด เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้คนได้รับความสำเร็จในชีวิต เพราะทักษะการคิดเป็นตัวดึงเอาทักษะด้านความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และทักษะการคิดเป็น "ต้นทาง" ของทักษะ ด้านคน (Human Skill) ถ้าผู้นำมีทักษะการคิดไปในแนวทางใด การพูดและการกระทำก็จะเป็นไปในแนวนั้น ถ้าคิดไปในทางบวก จะพูดและตัดสินใจทำอะไรไปในทางทางบวกและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีงามให้แก่องค์กรและประเทศชาติ

ระยะเวลา

๒ วัน ๑ คืน

กระบวนการอบรม

1. บรรยายประกอบสื่อ
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น แนวทางพัฒนาในกลุ่ม
3. กลุ่มสัมพันธ์
4. กิจกรรมฐาน
5. อภิปรายซักถาม
6. นำเสนอผลงานในที่ประชุมใหญ่

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ (119.87 kb)