หลักสูตรค่ายวัยใส

เนื้อหากิจกรรม

1. การเข้าถึงพระรัตนตรัย เป็นกิจกรรมการนำเด็กไหว้พระสวดมนต์ หรือการทำกิจกรรมด้านเกี่ยวกับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐสามสิ่ง ที่พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือสูงสุดสามสิ่งนับเป็นองค์ประกอบของศาสนาพุทธ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของศาสนา ๓ อย่างใน ๖ อย่าง อันได้แก่ ๑) ผู้ให้กำเนิดศาสนา คือพระพุทธเจ้า ๒) คัมภีร์หรือหลักคำสอน คือ พระธรรม ๓) สาวกหรือผู้สืบทอดศาสนา คือพระสงฆ์ ๔) พิธีกรรมทางศาสนาหรือการประกอบพิธีทางศาสนกิจตามความเชื่อ ๕) ศาสนสถานหรือวัตถุที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและ ๖) ศาสนิกชนหรือผู้เลื่อมใสในศาสนา
2. ภาวนาสมาธิ เพื่อการพัฒนาชีวิต เป็นกิจกรรมนำเสนอประโยชน์ของสมาธิ โดยฝึกผู้เข้าอบรมฝึกสมาธิก่อนดำเนินกิจกรรม
3. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา เป็นการนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการด้าน พิธีกรรม และการปฏิบัติศาสนพิธีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. มารยาทชาวพุทธ เป็นกิจกรรม ทบทวนและฝึกเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ เช่น การแต่งกาย การกราบไหว้ และการเคารพพระรัตนตรัย
5. เป้าหมายการศึกษาเพื่อชีวิต และสังคม เป็นกิจกรรมการสรุปถึงกรรมในการเข้าอบรมเพื่อสะท้อนความคิดด้านการอบรม และสิ่งที่ได้รับจากการอบรม

ระยะเวลา

๒ วัน ๑ คืน

กระบวนการอบรม

1. บรรยายประกอบสื่อ
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการ
3. ฝึกปฏิบัติสมาธิ หลับตาฟังบรรยายประกอบดนตรี
4. ฝึกปฏิบัติศาสนพิธี
5. นำเสนอผังความคิด
6. การสารภาพผิดและขอขมา
7. การตั้งจิตปณิธานที่จะกลับไปทำดี ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ (122.01 kb)