เกี่ยวกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สติภาวนาภิรตาราม” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 ณ บ้านขามพัฒนา ตำบลทัพทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม ที่เน้น

๑.ข้อวัตรแบบพระป่า
๒.รักษาความเป็นธรรมชาติ
๓.เน้นแนวทางแห่งปัญญา

ในการนี้พุทธศาสนิกชน ที่ไปวัดก็ควรจะได้รู้จักการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง การสวดมนต์และการศึกษาในเรืองภาวนา งกเว้นมหรสพการบันเทิง การดื่มนำเมาในวัดหรือส่งเสียงอึกทึก

พระสงฆ์ เน้นการถือธุดงควัตร ฉันหนเดียว ฉันในบาตร เพื่อเป็นการอยู่ง่าย กินง่าย เจริยตามแนวปฏิปทาวัดป่า คือกการปฏิบัติตามวัตร ๑๔ ที่มาใน วัตตะขันธกะในพระไตรปิฎก

สภาพแวดล้อมเน้นความเป็นธรรมชาติ สงบ ร่มเย็น เรียนรู้พระธรรมจากธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังเปิดรับกลุ่มผู้สนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรม เพื่อมาปฏิบัติธรรมในศูนย์อีกด้วย

ประธานศูนย์ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ติดต่อ
พระครูปริยัติกิจธำรง รอง จจ.สุรินทร์ โทร. 0810760524
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน โทร 062-5374378
นายไกรสร จังอินทร์ โทร. 094-5615964
นายพิมล บัวบาน โทร. 0816603171